Reklaami saatmine juriidilise isiku e-mailile - lubatud või mitte?

1 postitus, 0 vastust - 3456 vaatamist
Milline seadus reguleerib e-maili saatmist juriidilise isiku avalikule kontaktmeiliaadressile?

Elektroonilise side seadus, väljavõte:
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013003

§ 103-1. Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks
(1) Füüsilisest isikust sideteenuse kasutaja või kliendi elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud üksnes tema eelneval nõusolekul. Nõusolek peab vastama isikuandmete kaitse seaduse §-s 12 sätestatud tingimustele.
[RT I, 23.03.2011, 1 - jõust. 25.05.2011]
(2) Juriidilisest isikust sideteenuse kasutaja või kliendi elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud juhul, kui:
1) kontaktandmete kasutamisel antakse iga kord selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;
2) isikul võimaldatakse oma õigust keeldumisele realiseerida elektroonilise side võrgu kaudu.
(3) Kui isik saab seoses toote müügi või teenuse osutamisega füüsilisest või juriidilisest isikust ostja elektroonilised kontaktandmed, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust olenemata kasutada neid kontaktandmeid ostjale oma samasuguste toodete või teenuste otseturustuseks juhul, kui:
1) ostjale antakse tema elektrooniliste kontaktandmete esmase kogumise ajal selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;
2) ostjale antakse iga kord, kui tema elektroonilisi kontaktandmeid kasutatakse otseturustuseks, selge ja arusaadav võimalus tasuta ning lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;
3) ostjal võimaldatakse oma õigust keeldumisele realiseerida elektroonilise side võrgu kaudu.
(4) Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on keelatud juhul, kui:
1) isik, kelle nimel teave edastatakse, ei ole tuvastatav;
2) edastatud teave ei sisalda juhendit või teavet, mis võimaldab sideteenuse kasutajal, kliendil või ostjal oma õigust keeldumisele realiseerida;
3) edastatud teave ei vasta infoühiskonna teenuse seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
4) edastatud teave ergutab isikuid külastama veebilehti, milles esitatud teave ei vasta käesoleva lõike punktis 3 viidatud nõuetele;
5) sideteenuse kasutaja, klient või ostja on keelanud oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamise otseturustuseks.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusoleku tõendamise kohustus on isikul, kelle nimel otseturustust tehakse.
(6) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata reaalajas toimuvale mitmepoolsele häälkõnele.


Ehk siis ...

Füüsiline isik peab olema eelnevalt andnud nõusoleku turundusmailide saamiseks, juriidiline isik mitte. Kui aga juriidiline isik on keelanud endale saata maili, siis talle saata ei või.

Huvitav on nüüd märkida, et minu teada Eestis avalike andmete edastajad (äriregistrist alates) ei paku jur. isikutele võimalust kontaktandmete juurde lisada (või osta) linnukest "Ei soovi otseturunduse maile", mis konkreetsele mailile kommertsteadete saatmise muudaks seaduserikkumiseks (mina loen nii välja). Seega juriidilisele isikule kõiki vastavaid tingimusi täites (opt-out võimalus, enda idendifitseerimine jt) on otseturunduse e-mailide saatmine seaduslik ja lubatud.
Blank