Kuidas.ee kasutustingimused

Järgnevad kasutustingimused on siduvaks lepinguks www.kuidas.ee (edaspidi “Meie” või “Kuidas.ee” või “Lehekülg”) ja Teie (edaspidi “Kasutaja” või “Teie” või “Külastaja) vahel. Enne kuidas.ee veebilehe kasutamist palume hoolikalt tutvuda käesoleva dokumendiga ja eriti selle nende punktidega, mis puudutavad otseselt Teie kuidas.ee kasutamist. Lehekülge ja sellel leiduvat informatsiooni kasutades nõustute Te siin esitatud tingimustega täielikult. Juhul, kui Te pole käesolevate tingimustega nõus, ei ole teil lubatud lehekülge ja sellel leiduvat informatsiooni kasutada ning sellel juhul peaksite leheküljelt viivitamatult lahkuma ja lehekülge ning sellel leiduvat informatsiooni mitte kasutama. Kuidas.ee lehel leiduvad materjalid on teile valmis kasutamiseks ainult Teie isiklikul heakskiidul käesolevatest kasutustingimustest juhindudes. Nimetatud tingimused kehtivad kõigi kasutajate puhul, kaasa arvatud kuidas.ee külastajad ning ka registreeritud liikmed, kellel on õigus leheküljele postitusi teha. Liikmeks saamiseks tuleb aktsepteerida käesolevaid tingimusi ja kinnitada tingimustest aru saamist registreerimisvormi täites.

1.Lehekülje kirjeldus

Kuidas.ee on uudne eestikeelne internetilehekülg, kust leiab juhiseid ja õpetusi, kuidas teha paljusid erinevaid asju. Teil ja teistel Kuidas.ee Külastajatel saab olema ligipääs tuhandetele artiklitele, mille eesmärgiks on varustada infovajajat juhistega, kuidas midagi teha. Artikleid saavad postitada Kasutajad üle maailma (ainukese piiranguga, et avaldamiskeel on eesti keel), mistõttu esitavad artiklid erinevaid inimeste vaateid ja lähenemisi asjadele ja olukordadele. Lisaks sellele, et leheküljelt leiab õpetusi, kuidas midagi teha, on see ka koht, kus saab oma ideid teistega jagada. Kutsume Teid üles kirjutama artikleid, kuidas midagi teha, jagades sedasi oma teadmisi teistega, samuti kommenteerima ja hindama teiste kasutajate poolt avaldatud artikleid. Samuti anname teile võimaluse luua ainulaadne isiklik profiil, et leida teisi, kellega teil on sarnased huvid. Lehekülg on mõeldud kasutamaks inimestele, kes on 18-aastased ja vanemad. Lehekülge ja siin avaldatud sisu kasutades kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane ja saate täielikult aru käesolevatest kasutustingimustest. Kui loote kasutajakonto, siis võite seda kasutada ainult Teie, kuna olete vastutav Teie konto kaudu avaldatud sisu eest.

2.Kasutustingimuste muudatused

Nõustute, et aeg-ajalt võime me muuta, lisada või kustutada mõne või kõik Kasutustingimuste osad. Sellised muudatused jõustuvad muudatuste lehele postitamise hetkest. Teie jätkuv lehekülje kasutamine muudatuste sisseviimise hetke järgselt tähendab, et olete sisseviidud muudatustega nõus. Muudatuste sisseviimisel postitame sisseviidud muudatustega Kasutustingimused lehele lisades juurde lehele postitamise aja. Soovitame aeg-ajalt Kasutustingimusi üle vaadata.

3.Lehekülje muudatused

Võite lehekülge kasutada ainult, kui see on saadaval. Võtame endale õiguse aeg-ajalt ajutiselt või jäädavalt muuta, piirata, keelata või blokeerida juurdepääsu leheküljele eelnevalt ette teatamata. Võtame endale õiguse ajutiselt või jäädavalt muuta või eemaldada suvalist osa või tervikut Teie poolt leheküljele postitatud sisust Teid sellest teavitamata. Selliste muudatuste tegemine leiab aset juhul, kui see on vajalik lehekülje hea maine hoidmiseks ja valeinformatsiooni edastamise ärahoidmiseks. Me ei võta endale kohustusi Teie või kolmandate osapoolte ees seoses Teie poolt avaldatud informatsiooni, mis ei sobi leheküljele, muutmise või eemaldamisega.

4.Leheküljele sisu postitamine; esitamine ja garantiid.

Näidates või avaldades leheküljel ükskõik millist materjali, mis võib koosneda tekstist, helist, videost, piltidest, graafikast, muusikast, heliklippidest, fotodest, isiklikust informatsioonist ja muust sellisest loometööst (edaspidi “Sisu” või “Materjal”), (a) Te garanteerite ja tõsiusklikult usute, et kogu avaldatud materjal on Teie enda loometöö ja mitte kellegi teise mõtete vili ja/või et teile kuuluvad kõik õigused seoses avaldatud materjaliga, et saaksite anda ja annate kuidas.ee-le õiguse Teie poolt sisestatud sisu leheküljel avaldada; (b) Te olete maksnud ja/või maksate edaspidi kõik litsentside hankimisega seotud kulutused ja muud rahalised kohustused, mis võivad tekkida seoses kellegi teise poolt loodud materjali avaldamisega; (c) just Teie olete isik, keda esitatakse leheküljel avaldatud materjalis, või Te olete saanud esitatavalt isikult loa tema avalikuks esitamiseks (alaealiste isikute puhul vanemate või hooldaja kirjaliku loa); (d) Te võimaldate kuidas.ee-l vastavaid lubasid vajadusel näha; (e) Teie sisu ei ole plagiaat, ei riku intellektuaalomandi õigusi, ei riku kellegi privaatsust ja ei tekita muid seaduslikke vastuseise kolmandate isikutega. Olete nõus hoidma kõik vajalikud salvestised (pildid, helifailid, tekstid jms) alles vajadusel kinnitamaks, et Teie sisu ei riku ühtegi ülalmainitud õigustest ja võimaldate kuidas.ee-l nendele salvestistele vajadusel ligipääsu tõendamaks nende autoriõiguste täielikku teilekuulumist ja sisu seaduslikkust. Olete teadlik, et leheküljel ei kasutata ühtegi digiallkirjastamise meetodit või muud sisukopeerimise tõkestamise meetodit takistamaks lehekülje kasutajatel sisu kopeerimist ja edasi levitamist.

Et leheküljel sisu avaldada, peate esmalt läbima lehele registreerimise protsessi ja looma isikliku konto, mis on seostatud kasutajanime ja parooliga (“konto”). Kinnitate, et registreerimisel sisestatud informatsioon vastab täielikult tõele ja registreerimisel annate Te nõusoleku, et materjal, mida hakkate leheküljele sisestama on asjakohane ja tõene. Olete nõus aeg-ajalt enda poolt sisestatud materjali üle vaatama ja vajadusel korrigeerima ja uuendama, et tagada selle asjakohasus ja terviklikkus ning tõelevastavus. Kinnitate, et Teie kasutajanimi ja parool ei satu Teie nõusolekuta kolmandate isikute käsutusse ja annate meile õiguse Teie konto alt sooritatud toiminguid lugeda täielikult Teie poolt või Teie poolt volitatud isiku(te) poolt sooritatuks. Teie nõustute olema seaduslik vastutaja kogu Teie konto alt avaldatud sisu eest. Olete veendunud, et kuidas.ee saab vajadusel kontakteeruda Teiega Teie poolt avaldatud andmete kaudu lahendamaks Teie poolt sisestatud materjaliga seotud probleeme kui selliseid peaks tekkima.

5.Omandiõigused, publitseerimisõigused, litsentsid.

Te kinnitate, et Teil säilivad materjalide avaldamise kestel õigused kõigile Teie poolt avaldatud materjalidele, et teil oleks õigus volitada kuidas.ee-d Teie poolt avaldatud materjale avalikult esitama ja ekspluateerima. Käesolev dokument ei piira Teie õigusi lubada ka kolmandatel osapooltel Teie poolt loodud materjale avaldada, kuid seda vaid viisil, et edastate lähtematerjalid selleks isiklikult, kasutamata selleks Kuidas.ee vahendust.

Käesolevaga annate kuidas.ee-le kõik õigused kasutada Teie poolt avaldatud materjale igal moel ja igal eesmärgil piiranguteta. Me võime Teie poolt avaldatud materjale avalikult esitada, reprodutseerida, muuta, levitada, lisada neid nii digitaalsetesse kui paberkandjal või muul viisil avaldatud teostesse, volitada kolmandaid isikuid edasi materjali kasutama. Me võime, kuid me kohustatud viitama materjale kasutades Teile, kui materjali kuidas.ee-sse postitajale.

Te võite vabalt valitud ajal eemaldada või muuta enda poolt avaldatud materjale. Kui sellele tegevusele eelnevalt on kuidas.ee otsustanud luua või loonud plaanid koostada digitaalseid või paberkandjal materjale, mis võiksid Teie poolt avaldatud sisu sisaldada (näiteks reklaam), siis olete teadlik, et võime ka kustutamise järgselt saidil avaldatud materjale ekspluateerida.

6.Keelatud sisu.

Annate oma nõusoleku, et ei postita lehele sisu või muid materjale, mis: (a) on tõele mittevastavad, eksitavad, kahjulikud, ohtlikud, ahistavad, isikute privaatsust rikkuvad, vulgaarsed, viha ja/või vaenu õhutavad, rassistlikud; (b) on võimalikuks kolmanda osapoole autoriõiguste subjektiks, sealhulgas patenteeritud materjalid, kaubamärgid, kaubandussaladused, ärisaladused, avaldamisõiguste või muude omandiõiguste alla kuuluvad materjalid; (c) on seda tüüpi, millel teil puudub õigus avaldamiseks – asutuste siseinfo, salastatud info; (d) on reklaam, mille avaldamise kohta puudub meiega kokkulepe; (e) on viirus või muu kood-tekst või programmid, mille eesmärk on takistada, segada, hävitada või piirata suvalise arvutitarkvara või –riistvara tööd ning nendele viitavad lingid; (f) on info või andmed, mis on saadud ebaseaduslikul teel, omamata selleks omaniku luba, millest tulenevalt sellise sisu postitamise korral oleks tegemist ebaseadusliku tegevusega; (g) ei ole kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

7.Keelatud käitumine.

Annate nõusoleku mitte teha või mitte proovida teha järgmist: (a) kasutada lehekülge ja leheküljel leiduvat sisu seadusevastaselt; (b) pääseda ligi, kasutada ja muuta teenuseid või lehekülje piirkondi, kuhu teil pole juurdepääsuõigusi (juhuslikult sellisesse kohta sattudes teavitate meid sellest); (c) muuta leheküljelt saadud informatsiooni ja esitada seda muutmisjärgselt kui leheküljelt pärinevat; (d) pilada teiste kasutajate registreerimisinformatsiooni, profiile, postitatud sisu; (e) kasutada roboteid või muid automatiseeritud viise, mis ei pärine meilt, pääsemaks leheküljele ja lehekülje ressurssidele ligi ja kogumaks andmeid; (f) kasutada ükskõik millist lehekülje osa muul leheküljel frame-des (freimides, raamides) v.a. juhul, kui selleks on Meie kirjalik luba; (g) esineda teise isiku nime all või selleks volitusi omamata esindada mõnda ühingut või ettevõtet; (h) töötada vastu lehe arengule või teha midagi, mis võiks viia lähtekoodi avastamiseni, üritades selleks ligipääsutõketest mööda pääseda; (i) saata Meile või Lehekülje Kasutajatele või postitada Leheküljele kahjulikku koodi või linke, mis aktiveerivad koodi, mis võib olla viirus, nuhkvara või reklaamvara või muu kahjulik tarkvara; või (j) sooritada toiminguid, mis võivad olla märkimisväärseks koormaks Lehekülje infrastruktuurile ja/või arvutisüsteemidele või muud moodi mõjutada süsteemi tavapärast toimimist.

8.Lehekülje sisu kontrollimine.

Arvamused, nõuanded, väited, ideed, juhised ja muu materjal leheküljel on sisestatud kasutajate poolt mitte Meie poolt. Me ei võta endale vastutust sisu tõelevastavuse, õigsuse, täpsuse eest ja sisu kasutamisest tingitud võimalike tagajärgede eest. Me ei ole kohustatud jälgima ja kontrollima saidile postitatud sisu. TE MÕISTATE JA TEADVUSTATE ENDALE, ET ME EI TEOSTA LEHEKÜLJELE POSTITATUD SISULE REGULAARSET KONTROLLI SELGITAMAKS SISU ÕIGSUST JA PAIKAPIDAVUST. TE MÕISTATE KA, ET LEHEKÜLJEL POSTITATUD ÕPETUSED ON PUHTALT NÕUANDLIKKU LAADI JA NENDE JÄRGI TEGUTSEMINE TOIMUB TÄIELIKULT IGAÜHE ENDA VASTUTUSEL. Käesoleva kasutustingimustiku peatükkidest 4, 5 ja 6 heausklikult lähtudes võib sisu, mida kasutajad leheküljele postitavad, olla õige ja paikapidav. Teil on õigus meid teavitada eesmainitud punktide rikkujatest. Me jätame endale õiguse muuta või eemaldada Lehekülje ebasobiv sisu Meie poolt valitud ajal.

9.Lehe sisu kaitse.

Kuidas.ee-s avaldatud Materjali kaitsevad intellektuaalomandiõigused ja need kuuluvad materjali Lehel avaldamise hetkest Kuidas.ee-le. Teil on õigus kasutada Lehel leiduvat Materjali isiklikuks tarbeks ja kuvada seda ainult enese arvutis isiklikuks mittekommertslikuks tarbeks ning Teil on lubatud ka printida mõistlik arv koopiaid Materjalist. Te ei tohi Lehel avaldatud Materjali paljundada, levitada, muuta, avalikult esitada või näidata, v.a. juhul, kui Teile on Materjalide kasutamise lubamise tingimused väljastatud Meie poolt allkirjastatult paberkandjal.

10.Privaatsus

Me jätame endale õiguse kontakteeruda Teiega Teie poolt registreerumisel sisestatud andmete abil käesolevate tingimuste raames või muu Leheküljega seotud juhtumi raames. Edastades Meile registreerimisel isikuandmeid ja muud informatsiooni, nõustute käesolevate kasutustingimustega ja Meie privaatsuspoliitikaga.

Me ei edasta Teie poolt Meile usaldatud isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui nende väljastamiseks on seaduslik alus (seoses uurimisega). Me ei kasuta Teie poolt meile usaldatud andmeid Teile informatsiooni edastamiseks, mis ei puuduta otseselt Lehekülge või Lehekülge käitavat organisatsiooni või selle organisatsiooni teisi tooteid.

Teie poolt Meile edastatud andmete all mõistame Teie poolt registreerumisel täidetud vormidesse sisestatud kasutajanime järgmisi õigeid isikuandmeid: Teie sünnikuupäev, e-maili aadress, eesnimi, perekonnanimi, sugu, asukoht. Kasutustingimustest lähtudes, selleks, et postitada Leheküljele sisu, peate Te olema täitnud registreerimisvormi õige informatsiooniga ja täielikult.

Annate nõusoleku edastada Meile ja muutumisel uuendada ja täiendada Teie kohta käivat informatsiooni, millist küsitakse Teilt ka Meie registreerimisvormil. Teil on võimalus muuta isikuandmeid pärast Teie konto avamist. Juhul, kui Meil on alust kahtlustada, et Teie poolt Meile edastatud informatsioon ei ole tõele vastav, on Meil õigus blokeerida Teie konto või ajutiselt blokeerida Teie juurdepääs sellele kontole või kustutada Teie kasutajakonto.

Käesolevaga annate nõusoleku mitte postitada enda või kolmandate isikute isiklikku informatsiooni leheküljele, v.a. juhul, kui Teil on selleks volitused. Kui Te vabatahtlikult edastate isiklikku laadi informatsiooni lehekülje avalikele osadele nagu kasutajaprofiili lehekülg või foorumid või õpetused, on see informatsioon kergesti nähtav, ligipääsetav ja kasutatav teistele Lehekülje registreerunud kasutajatele, foorumite ja õpetuste puhul kõigile lehe külastajatele. Soovitame mitte avaldada isiklikku kontaktinformatsiooni nagu telefoninumber, e-maili aadress, messenger’i aadress või postiaadress lehekülje avalikult nähtavatel osadel vältimaks nende ebasoovitavasse kasutusse langemist. Meie ei vastuta Teie poolt avalikuks tehtud isikliku informatsiooni kasutamise eest.

Me võime kasutada Teie kontaktandmeid võtmaks Teiega ühendust seoses Teie kasutajakontoga, näiteks teavitamaks Teid seoses Teie poolt avaldatud materjaliga seotud sündmustest, nagu avaldamiseks aktsepteerimine või avaldamisest keeldumine või Teie poolt avaldatud materjali kommenteerimine teiste kasutajate poolt. Võime samuti edastada Kuidas.ee päevasõnumeid, uudiskirju ja muid sarnaseid Leheküljega seotud sõnumeid.

Me saame ja talletame informatsiooni, kui Te külastate Lehekülge. Nagu paljud veebilehed, kasutame ka Meie cookie-sid (küpsiseid) ja omandame teatud informatsiooni, kui Teie veebilehitseja avab Meie Lehekülje. Küpsised on tekstidokumendid, mis salvestatakse Teie arvuti kõvakettale läbi Teie veebilehitsemisprogrammi võimaldamaks Meie süsteemidel ära tunda Teie veebilehitsejat. Kasutame küpsiseid, mis võimaldavad mäletada informatsiooni ja toiminguid, mis Te Lehel teete, ja seostada neid Teiega. Informatsioon, mida me kogume on järgnev: Teie interneti teenuspakkuja andmed, link, kust Te lehele tulite, Teie Lehele saabumise kuupäev ja kellaaeg, Teie arvuti IP-aadress ja informatsioon operatsioonisüsteemi, platvormi ja veebilehitseja tüübi ja versiooni kohta. Kui Te olete oma brauseri cookie-d keelanud, võib juhtuda, et Lehekülg ei tööta Teil nii, nagu Meie seda planeerinud oleme.

Me küll jagame Teie isiklikku infot, kuid seda ainult järgnevatel viisidel: 1. Äriga seotud liikumised: kui äritegevuse käigus tuleb ette, et Lehekülg ilma või koos seda haldava ettevõttega läheb müügiks, me ostame mõne ettevõtte, saame mõne ettevõtte osaks või saab mõni teine ettevõte Meie osaks, siis jagame Teie isiklikku informatsiooni tekkinud uute asjaosalistega. Uutele asjaosalistele kehtib Teie isiklike andmete käitamisel käesolev dokument.

2. Avaldame kasutajate isiklikku informatsiooni juhul, kui me usume, et avaldamine on seadusega parimas kooskõlas, sealhulgas uurimise edendamiseks, kuritöö ennetamise tegevuses, Lehekülje õiguste kaitseks, kolmandate isikute õiguste kaitseks jms.

Me talletame Teie isiklikku informatsiooni oma äranägemise järgi nii kaua kui seda parimaks ja kasulikuks peame, võtmata endale informatsiooni kaotsiminekuga seotud kohustusi. Võime Teie isikliku informatsiooni kustutada enda andmebaasist etteteatamata. Vajadusel loote ise endaga seotud informatsioonist koopiaid.

Me kasutame Leheküljel elektroonilisi protseduure eesmärgiga kaitsta andmeid lubamatu ligipääsu eest ja säilitada andmete turvalisus. SIISKI ME EI GARANTEERI TEIE ANDMETE TURVALISUST. Inimesed võivad eksida ja turvasüsteemidest on võimalik läbi pääseda. TE MÕISTATE RISKI, MIS VÕIB TULENEDA TURVAAUKUDE TEKKEST JA NÕUSTUTE TEGEMA KÕIKE, MIS TEIE POOLT MÕISTLIKKUSE PIIRES VÕIMALIK, ET EDENDADA LEHEKÜLJE ANDMETE TURVALISUST.

Kui Te ei nõustu Kasutustingimustega või Teie andmete kasutamise viisidega, palume Teil Meile ja Leheküljele isiklikku informatsiooni mitte edastada ja Lehekülge mitte kasutada. Identiteedivargus: kui te usute, et olete identiteedivarguse ohver, andke Meile sellest Meie kontaktandmetel viivitamatult teada. Võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust ja uurime ja lahendame juhtumi või edastame juhtumi uurimiseks vastavale asutusele.

11.Lõpetamine ja peatamine

Olete nõus, et Me võime Meie poolt valitud ajal ja Meie poolt valitud põhjustel lõpetada Teie juurdepääsu Leheküljele, kustutada Teie konto ja võtta tagasi käesolevad Kasutustingimused. Me võime eelnevalt sellisest tegevusest ette teavitada, aga ei pea. Kui Teie konto on ükskord suletud, puuduvad Teil õigused ligi pääseda enda poolt leheküljele postitatud sisule. Õigused Teie poolt postitatud sisule jäävad sel juhul Kuidas.ee-le.

12.Lingid ja reklaamid.

Lehekülg sisaldab reklaami, pakkumisi, linke kaupmeeste juurde või teistele veebilehtedele, mis kuuludes kolmandatele isikutele, ei ole meie kontrolli all. Seega ei vastuta me nende lehekülgede sisu õigsuse ja sobilikkuse eest. Te mõistate, et Meie ei saa olla vastutavad ega ole vastutavad selliste lehekülgede sisu õigsuse eest, mille üle meil puudub kontroll. Klikite Leheküljel avaldatud reklaame, linke ja muud aktiivset sisu omal vastutusel.

13.Järelsõna

Lehekülg võib sisaldada nõuandeid, arvamusi, õpetusi ja väiteid Kuidas.ee kasutajate ja Kuidas.ee enda poolt. Kõik materjal, mis Te Leheküljelt leiate, on mõeldud ainult informatiivsena ja meelelahutuslikuna kasutamiseks. Kasutate Lehekülge ja selle sisu omal vastutusel. Soovitame Teil tungivalt konsulteerida oma ala spetsialistiga või muu autoriteediga sobivas valdkonnas enne Lehel leitud sisu järgi tegutsema asumist. Kuidas.ee-s avaldatud materjal vaadatakse enne avaldamist läbi administraatorite poolt, kuid kontrollitakse ainult avaldamisele mineva materjali formaadi kõlbulikkust ja et materjalil oleks sisu. Kas sisu tõene või väär, see sõltub materjali autorist ning kõikidel kasutajatel on vääraks peetava sisu avastamisel sellest Meile teada anda või teavitada sellest teisi kasutajaid sisu vastavalt kommenteerides või kohaselt hinnates.

Järelsõna teemade kaupa:

Investeerimise ja rahakasutuse kohta käiv info: Lehekülje sisu ei tohiks kasutada kui finantsnõustamist või nõuandeid rahapaigutuse kohta. Te ei tohiks toetuda oma rahapaigutustes ja investeeringutes Leheküljel avaldatud materjalile vaid peaksite koostama isikliku uurimustöö ning konsulteerima oma isikliku finantsnõustajaga enne investeerimist või finantsotsust. Olete ainuisikuliselt vastutav oma finantsotsuste ja investeeringute eest. Kuidas.ee ja tema partnerid ei vastuta Teie otsuste eest, isegi kui need on langetatud toetudes Kuidas.ee sisule.

Meditsiiniline ja terviseinfo: Lehekülje sisu ei tohiks tõlgendada kui ekspertide poolt heakskiidetud meditsiinilist või tervisega seotud infot. Lehekülje sisu ei tohiks kasutada diagnoosi panemisel või ükskõik millise ravi käigus. Samuti ei tohiks Lehekülje sisu kasutada arstide poolt patsientide nõustamisel, samuti ei tohiks Lehekülje sisu kasutada ühe inimese nõustamisel teise inimese poolt isikliku nõuandena Te ei tohiks toetuda meditsiiniliste ja tervislike otsuste tegemisel Kuidas.ee sisule vaid peaksite alati rääkima ka oma ala spetsialistiga. Olete ainuisikuliselt vastutav enda otsuste eest, kas otsida või mitte otsida Teie tervisega seonduvate küsimuste lahendamiseks professionaalset konsultatsiooni ja abi, ja nendest otsustest tulenevate tagajärgede eest, isegi kui Teie otsused on langetatud toetudes Kuidas.ee sisule.

Seaduseid puudutav informatsioon: Lehekülje sisu ei tohiks kasutada kui seadusalaseid nõuandeid ning samuti ei tohiks seda kasutada teiste inimeste juriidiliseks nõustamiseks. Te ei tohiks seadusalastes küsimustes toetuda Lehekülje sisule vaid peaksite konsulteerima seadusküsimustes notarite, advokaatide, kohtutäiturite, politsei, kohaliku omavalitsuse või muu asutuse või isiku poole, keda Te teate, et võite seadusküsimustes usaldada. Olete ainuisikuliselt vastutav oma tegude ja otsuste eest, mis puudutavad seadusi, isegi kui need on tehtud toetudes Kuidas.ee sisule.

14.Kahjunõuete välistamine

Me ei ole vastutavad ühegi kahjuliigi eest, mis võivad tekkida Teile seoses Lehekülje kasutamisega, ega ole kohustatud Teile ühtegi kahju korvama. Tekkiv kahju võib olla: otsene; kaudne; juhuslik; kordumatu; vaimne; füüsiline; kasumi kaotamine; käibe kaotamine; andmekadu; privaatsuse häirimine; rikutud privaatsus; hea tahte kadumine või muu kahju, mis Teile võib osaks langeda seoses Lehekülje sisu kasutamisega. Mitte kunagi ei vastuta Kuidas.ee Teie tegude eest või Teile osakslangeva eest, isegi, kui kõik see on seotud Lehekülje sisu kasutamisega.

15.Klienditugi

Teadvustate endale, et Kuidas.ee ei ole kohustatud pakkuma kliendituge. Me võime kliendituge pakkuda, tehes seda aeg-ajalt vabalt Meie poolt valitud ajal ja eeldusel, et Te olete loonud endale kasutajakonto ja palute selle kaudu Meilt abi.

Lõppsõna

Käesolev dokument (Kasutustingimused) on siduvaks lepinguks Meie ja Teie vahel ning see on personaalselt Teile mõeldud ja Te ei või seda edastada kolmandatele isikutele v.a. juhtudel, kui Teil on selleks Meie kirjalik luba. Lehekülje kasutamine on Teile lubatud ainult juhul, kui Te nõustute kõigi Kasutustingimuste punktidega, aktsepteerite neid punkte ja juhindute oma tegevustes, mis puudutavad Kuidas.ee-d, nendest punktidest.