Kuidas MTR registreeringu õigsus internetis kinnitada

Kirjutas Toomas
Article42305980544tLpVz

 (16 korda hinnatud)

Iga aasta 15.aprilliks peavad MTR (Majandustegevuse Registri) registreeringut omavad ettevõtted oma registreeringu andmete õigsuse kinnitama. Kuidas MTR registreeringu õigsust internetis kinnitada?

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne

Vajalikud asjad

  • ID-kaart
  • internetiühendus
1
Logi ID-kaardiga sisse portaali eesti.ee. Kui ID-kaarti pole, saab kasutada kas mobiil-ID-d või panga kaudu autentimist. Sisselogijal peab olema õigus ettevõtte nimel kinnitamist teha (nt juhatuse liige või volitatud isik).
2
Valige roheliselt menüüribalt „E-teenused“, seejärel:
- valige vasakul asuvast menüüst „Ettevõtjale
- valige vasakul asuvast menüüst „Load ja registreeringud
- valige keskosast „Sisenemine MTR-i ettevõtja kasutajana

Pärast sisenemist valige ülal paremal rippmenüüst Roll endale vastava ettevõtte esindusroll (pärast valimist vajutada ka nuppu Vali roll).

Seejärel valige lehe keskosas „Päringu tegemiseks tuleb välisesse süsteemi siseneda!“ nupp „Sisene“ ja Teid suunatakse ettevõtte esindajana MTR portaali.
3
Olles edasi suunatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi MTR leheküljele mtr.mkm.ee, valige vasakul menüüst Õigsuse kinnitamine ning kuvatakse registreeringud, mille õigsus on veel kinnitamata. Vajadusel täiendage andmeid, salvestage registreering uuesti ning kinnitage õigsus.

Kõik on OK kui kinnitamata registreeringute all ei näidata ühtki kinnitamata registreeringut ning teie registreering on kinnitatud.

Punktid 4-7 sisaldavad lisainfot MTR registreeringu kohta.
4
Mis on MTR registreering (Majandustegevuse registri registreering)?

Majandustegevuse register on asutatud erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate, seadusega nimetatud asutuste, sihtasutuste ja mittetulundusühingute üle avalikkusele kättesaadaval viisil arvestuse pidamise ja järelevalve teostamise eesmärgil.
Erinõudega tegevusala käesoleva seaduse tähenduses on majandustegevuse valdkond, millel tegutsemiseks on seaduse alusel vajalik majandustegevuse registri (MTR) registreering või tegevusloa olemasolu, mille andmete avalikustamine majandustegevuse registris on nõutav.
Majandustegevuse registri seadus sätestab igaaastase registreeringu õigsuse kinnitamise nõude, selleks tuleb esitada vastavasisuline taotlus kas andmete õigsuse kinnitamiseks või vajadusel muutmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka andmete õigsust.

Vaata ka Majandustegevuse registri seadust.
5
Millised ettevõtted peavad omama MTR registreeringut?

Majandustegevuse registris (MTR) registreeritakse erinõuetega tegevusaladel tegutsevaid ettevõtjaid alltoodud tegevusaladel vastavalt järgnevatele seadustele:

1.Majandustegevuse registri seadus

2.Turismiseadus
• reisiettevõtjana tegutsemine
• majutusteenuse osutamine

3.Tubakaseadus
• jaekaubandus
• hulgimüük, import, eksport (uue tubakaseaduse jõustumisel)

4.Alkoholiseadus
• jaekaubandus
•toitlustamine
•hulgikaubandus
•teenindus
•kaubanduse korraldamine (tänava- või turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korraldamine avalikul üritusel)

5.Väärismetalltoodete seadus
(kaubanduse valdkonna taotlused)
Väärismetalltoodete:
•valmistamine
•sissevedu
•hulgimüük
•jaemüük

6.Kaubandustegevuse seadus
•jaekaubandus
•toitlustamine
•hulgikaubandus
•teenindus
•kaubanduse korraldamine (tänava- või turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korraldamine avalikul üritusel)

7.Elektriohutusseadus
• elektritöö
•elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostamine
•isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

8.Küttegaasi ohutuse seadus
•gaasitööd
•gaasipaigaldise ehitamine
• isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

9. Surveseadme ohutuse seadus
• surveseadmetööd
• isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

10. Toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus
• volitatud asutus
• tunnustatud asutus

11. Lifti ja köistee ohutuse seadus
• lifti ja köistee paigaldamine
• tõsteseadmetööd
• isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

12. Masina ohutuse seadus
• masinatööd
• isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

13. Ehitusseadus
• ehitamine
• projekteerimine
• omanikujärelevalve
• ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uuringud
• ehitusprojektide ekspertiisid
• ehitiste ekspertiisid
• ehitusjuhtimine

14. Vedelkütuse seadus
• kütuse importimine
• kütuse eksportimine
• kütuse müük
• kütuse hoiuteenuse osutamine

15. Kaevandamisseadus
• kaevandamine
• kaeveõõne teisene kasutamine
• kaevandamise või kaeveõõne teisese kasutamise projekti koostamine
• isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine
6
Energiaturu Inspektsioon kannab registrisse tegevuslubade andmed vastavalt alltoodud seadustele:
1. Maagaasiseadus
• maagaasi import
• maagaasi müük
• võrgu kaudu gaasi edastamise teenuse osutamine
• võrgu kaudu gaasi jaotamise teenuse osutamine
• süsteemihalduri teenuse osutamine

2. Elektrituruseadus
• tootmisseadme kasutamise lõpetamine
• elektrienergia tootmine
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamine
• põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamine
• elektrienergia edastamine riigipiiri ületava alalisvoolu kaudu
• elektrienergia edastamine otseliini kaudu
• elektrienergia müük
• elektrienergia import

3. Kaugkütteseadus
• soojuse tootmine
• soojuse jaotamine
• soojuse müüja

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon kannab registrisse tegevuslubade andmed vastavalt:
4. Lõhkematerjali seadusele
• lõhkematerjali käitlemine

Maavalitsused – asenduskodu ja lapsehoiuteenuse tegevusluba:
5. Sotsiaalhoolekande seadus
• asenduskodu teenus
• lapsehoiuteenus

Kommentaarid

Toomas

Toomas

Medal_bronze_2 Veteran 2 564 punkti

Kategooria: Õigus ja seadused