Kuidas Hoida Loodust

Kirjutas krants
Article2054966617jzV1ky

 (14 korda hinnatud)

Et loodust hoida, tuleb teda kõigepealt tunda; mida süvenenumalt, seda lähedasemaks ta meile saab. Unustada ei tohiks sedagi, et loodus eksisteerib, elab oma elu suurepäraselt päris ilma inimeseta, vast isegi paremini kui meie hoole ja kaitse all. Kuigi tänapäeva keskkonnakaitse on sunnitud tegelema juba inimese kui liigi säilita- misega, peame arvestama, et probleemid, mille tõttu üks või teine liik satub Punase Raamatu lehekülgedele, on just inimese tekitatud. Siit algavadki konfliktid, mida kõiki ei saa kõrvaldada, kuid saab pehmendada, kui suu- dame endas kasvatada madala valulävega isikliku eetilise mõõdupuu. Millistest tõdedest tuleks lähtuda? Neid võib reastada õigustena ja kohustustena, mis meil on kokkuvõtvalt nimetatud igaüheõiguseks. Tegu on eetilis- te tõekspidamistega, mis tuginevad nii seadustele kui tavadele, paragrahvile ja kultuurile, viimase sõna kõige laiemas mõttes.

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne
1
Step230668491500n3WN Igaühel meist on õigus osa saada Eestimaa looduse kaunidu-
sest, rahust ja loodusandidest. Seadus lubab kõikjal korjata
marju, seeni, lilli, sarapuupähkleid, ravimtaimi ja muid loodus-
ande, välja arvatud tehnilise toorme varumine (pajukoor, männi-
vaik, sammal jms) loodusreservaatides ja eramaadel, kus maa-
omanikud seda vastava tähistuse või tarastusega keelavad.
Sellisel juhul tuleb nendel maadel viibimiseks küsida omaniku
luba.
2
Step3962174615jzbTT9 Veekogude kallastel on kõigile avatud 10 - 20 m laiune kallas-
riba rajaga, mida ka omanik ei tohi sulgeda. Sellist kallasrada ei
ole vaid loodusreservaatides.
3
Veekogud on kõikidele kasutamiseks ja lihtkäsiõngega kalasta-
miseks lubatud avalikud veeteed, välja arvatud väikesed umbjär-
ved eramaadel (kas alla 5 ha pindalaga või täielikult ühe eraoma-
niku maal), samuti ojakesed, mille vesikond on alla 25 km2.
4
Step672149859qVlrk6 Eramaadel viibimist ja liikumist piirab öö, ilma omaniku loata
ei või külastaja tema maal viibida päikese loojangust päikese
tõusuni. Ka külvid, aiad ja istandikud ei ole matkamaa.
5. Puhas vesi on püha. Kui janu kimbutab, tuleb vee võtmiseks
luba küsida kaevuomanikelt.
5
Step11259834491BuErT Tuli on looduse vaenlane, inimesest ohtlikumgi, kuigi enamas-
ti inimese tekitatud. Kui lõkkekoht pole ette valmistatud ja vasta-
valt tähistatud, tuleb mistahes valdaja või omaniku maal tule
tegemiseks küsida nende luba. Samuti tuleb kokku leppida
lõkkematerjali kasutamises. Lõkkekohalt lahkudes tuleb veendu-
da, et tuli on summutatud ja söed lõplikult kustunud.
6
Ei tohi unustada, et inimene pole looduses kunagi üksi, alati
on keegi ta läheduses, piidleb teda või tuleb tema järel samasse
paika. Seega saastab loodust ka lärm. Lärm looduses on oma häi-
rimisastmelt veel ohtlikum kui linnatänavail. Pealegi näeb kärat-
seva raadioga sammuv matkaja kindlasti poole vähem kui vaik-
selt liikuv inimene.
7
Step1164283672t9c5MF Tarvitatu ja mahavisatu on saast, jäätmed. Neid tuleb loodusesse paigutada väga arukalt. Mõnda asja
(mürgiseid aineid, õli ja bensiini näiteks) ei tohi aga üldse loodusesse jätta.
8
Igal kaitstaval alal (looduskaitse, muinsuskaitse) võib kehtida erikord, mis erineva karmusastmega
reguleerib inimeste vaba liikumist, looduses viibimist ja loodusandidest osasaamist.
9
Step38507501772kpO3P Loodus tervistab meid vaimselt ja füüsiliselt. Seda teades ei tohi me ohtu seada neid, kes tulevad
samadesse paikadesse pärast meid. Salavaiad veekogude põhjas, purunenud pudelid supluskohas,
silmuseks keerduv traat metsarajal jne on eluohtlikud.

Nipid ja hoiatused

  • Kuigi koer on inimese sõber ja kaaslane ürgajast saadik, nõuab seadus, et looduses liikudes peab ta olema «seotud inimese külge», rihmaga talutatav.
  • Loodusande kasutades või igaüheõigust nautides tuleb loodusest võtta ainult seda, mida vajatakse ainult vajalikul määral ja viisil, mis jätab võimaluse ka teistele (rebimata, purustamata, maha tallamata jne).

Kommentaarid

krants

krants

Medal_silver_3 Entusiast 628 punkti

Kategooria: Kultuur ja ühiskond